Cenno-palvelun käyttöehdot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy (“Cenno”) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen henkilö, joka toimii itsensä tai juridisen henkilön puolesta.

Nämä käyttöehdot, joita Cenno voi muuttaa aika ajoin, muodostavat koko sopimuksen Cennon ja Käyttäjän välillä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sopimusta hyväksymällä nämä käyttöehdot rekisteröityessään Cennon www-sivustolle ja sen jälkeen aina käyttäessään palvelua. Käyttääkseen palvelua Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

2 Tarjotun palvelun kuvaus ja sopimuksen kohde

Tällä hetkellä Cenno tarjoaa kaupallista sovellusta, Cenno projektinhallintaa, pienten liiketoimintaprojektien ja  -tuotantojen hallintaan. Mikäli ei erikseen mainita, nämä käyttöehdot koskevat kaikkia uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät tai parantavat palvelua, tai muutoksia nykyiseen sovellukseen, tai mitä tahansa Cennon tarjoamaa tai ylläpitämää palvelua tai sovellusta.

Cennon ja Käyttäjän välisen sopimuksen kohde on ei-eksklusiivinen, ei-siirrettävissä ja päätettävissä oleva oikeus ja lisenssi tarjotun palvelun käyttämiseen, ainoastaan Käyttäjän omiin sisäisiin tarkoituksiin.

3 Palvelumaksut ja verot

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Mitään maksuja ei palauteta, eikä palautuksia tai luottoa anneta osittain käytetyistä jaksoista tai palveluista.

Käyttämällä palvelua Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy sen, että Cennolla on oikeus veloittaa asianmukaiset maksut palveluhinnaston mukaisesti.

Kaikki hinnat ovat ilman veroviranomaisten vaatimia veroja ja velvollisuuksia, ja Käyttäjä vastaa kaikkien näiden verojen ja velvollisuuksien maksamisesta arvonlisäveroa (ALV) lukuun ottamatta. ALV lisätään automaattisesti hintoihin, kun Käyttäjä

 1. asuu Suomessa; tai
 2. asuu missä tahansa muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa, eikä anna voimassa olevaa ALV-numeroa rekisteröintiprosessin yhteydessä lain ja asianomaisten EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti.

Cennolla on oikeus muuttaa olevassa olevia maksuja tai lisätä uusia maksuja aika ajoin. Sellaiset muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Cennon www-sivustolla. Mikäli Käyttäjä käyttää palveluja tällaisten muutosten astuttua voimaan, on Käyttäjä velvollinen maksamaan uudet maksut.

4 Muutokset palveluun

Cenno pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin muokata tai lopettaa palvelu tai sen osa väliaikaisesti tai pysyvästi ilmoittamalla tai olemalla ilmoittamatta siitä etukäteen. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Cenno vastaa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään muokkauksista palveluun, sen keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

5 Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

5.1 Käyttäjän tulee:

 1. taata, että Käyttäjällä on täydet oikeudet solmia sopimus Cennon kanssa suoraan tai juridisen henkilön kautta;
 2. taata, että velvollisuuksien hoito ja palvelujen käyttö eivät riko mitään sovellettavissa olevia lakeja tai säännöksiä, mukaan lukien rajoituksetta kaikkia mahdollisia lakeja ja säännöksiä koskien Euroopan Union kansalaisten henkilötietojen luovuttamista Euroopan Unionin ulkopuolelle, tai riko mitään sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa tai kohtuuttomasti häiritse muiden Cennon asiakkaiden Cennon palveluiden käyttöä;
 3. vastuullisesti ja turvallisesti säilyttää tilitiedot ja salasana;
 4. pitää hallussaan voimassa olevaa sähköpostiosoitetta ja viipymättä muuttaa asianomaisetCennon tilin tiedot niin pyydettäessä;
 5. taata solmivansa sopimuksen voittoa tavoittelemattomiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, eikuluttajana;
 6. asianmukaisesti huolehtia täydestä Käyttäjätietojen varmuuskopioinnista ottamalla tiedoista omia varmuuskopioita Cennon mahdollisesti tarjoamien varmuuskopioiden lisäksi;

5.2 Käyttäjä ei saa:

 1. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään laitonta, loukkaavaa, solvaavaa, uhkaavaa, ahdistavaa, kieroutunutta, halventavaa, epäsiveellistä, rivoa, herjaavaa, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihaa lietsovaa tai rasistisesti, etnisesti tai muulla tavalla kyseenalaista sisältöä;
 2. loukata alaikäisiä millään tavalla;
 3. esiintyä toisena henkilönä tai juridisena henkilönä, tai väittää erheellisesti tai muulla tavalla antaa virheellistä kuvaa Käyttäjän suhteesta toiseen henkilöön tai juridiseen henkilöön;
 4. naamioida minkään palvelun kautta levittämänsä tiedon alkuperää;
 5. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään sisältöä, jotaKäyttäjällä ei ole lupa julkaista minkään lain tai sopimus- tai luottamussuhteen perusteella (kuten sisäpiiritietoa, osana työsuhdetta tai salassapitosopimusta saatua tekijänoikeudellista tai luottamuksellista tietoa);
 6. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään sisältöä, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen mitä tahansa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta;
 7. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään pyytämättömiä tai luvattomia mainoksia, kampanja-aineistoa, ”roskapostia”, ”spämmiä”, tai minkään muunlaisia pyyntöjä;
 8. julkaista, lähettää, siirtää, jakaa, levittää tai muulla tavalla välittää mitään aineistoa, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai laitteen tai televiestintälaitteiston toimintaa;
 9. toimia sellaisella tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden käyttäjien kykyyn käyttää palvelua;
 10. häiritä tai sekoittaa palvelua tai palveluun kytkettyjä palvelimia tai verkkoja, eikä olla noudattamatta mitään palveluun kytkettyjen tietoverkkojen vaatimuksia, toiminta- tai menettelytapoja tai sääntöjä;
 11. tahallisesti tai tahattomasti rikkoa mitään sovellettavaa paikallista, valtiollista tai kansainvälistä lakia;
 12. antaa aineellista tukea tai varoja (eikä salata tai naamioida aineellisen tuen tai varojen luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistajuutta) kenellekään tai millekään järjestölle, joka on tekemisissä rahanpesun tai terroristitoiminnan rahoittamisen kanssa;
 13. käyttää palvelussa asioimiseen muita sovelluksia kuin niitä, jotka Cenno tarjoaa tai nimenomaisesti hyväksyy;
 14. milloinkaan myydä palvelua eteenpäin, eikä linkittämällä yhdistää palvelua Käyttäjän tai kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun;
 15. antaa luvattomien kolmansien osapuolten käyttää tilitietoja, eikä antaa useampien ihmisten tai järjestöjen jakaa tilitietoja.

5.3 Vastuuvapaus

Käyttäjä vapauttaa vastuusta ja pitää syyttömänä Cennon ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat mihinkään kolmannen osapuolen vaatimukseen tai pyyntöön, mukaan lukien kohtuullisiin asianajajapalkkioihin, jotka johtuvat Käyttäjän julkaisemasta, lähettämästä, levittämästä tai muulla tavalla palvelun kautta saataville tuomasta sisällöstä, palvelun käytöstä, yhteydestä palveluun, näiden ehtojen rikkomisesta, tai mistä tahansa kenen tahansa muun oikeuden rikkomisesta.

6 Cennon, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

6.1 Palvelun perusta ja tarjoaminen

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”. Käyttäjä käyttää sitä omalla vastuulla ja Cenno ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat eivät anna mitään suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien muttei rajoittuen, soveltuvuudesta osaksi tiettyä liiketoimintaa, tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta ja omistusoikeudesta ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta.

Cennolla on rajoittamaton oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamiseen.

6.2 Cennon takuun ja vastuun rajoitukset

Cenno vastaa ainoastaan virheistä, jotka johtuvat Cennon tahallisesta tai piittaamattomuudesta johtuvasta näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Cennon korvausvastuu ei voi ylittää Käyttäjän vaatimuksen esittämispäivämäärää edeltävän kolmen kuukauden aikana maksamia maksuja.

Cenno ei vastaa mistään katoamisesta tai vahingosta, jotka johtuvat siitä, ettei Käyttäjä ole toiminut näiden käyttöohjeiden luvussa 5 lueteltujen sitoumustensa mukaisesti.

Cenno ei takaa, että:

 1. palvelu vastaa Käyttäjän vaatimuksia;
 2. palvelu toimii keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja virheettömästi;
 3. palvelun käytöstä saatavat tulokset ovat täsmällisiä ja luotettavia;
 4. mitkään tuotteet, palvelut, tiedot tai muu aineisto, jonka Käyttäjä ostaa tai saa palvelunkautta, vastaavat Käyttäjän odotuksia, sekä;
 5. mitään virheitä ohjelmistossa korjataan.

Kaiken ladatun tai muulla tavalla palvelun kautta saadun aineiston käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista tietokonejärjestelmällensä tai tietojen katoamisesta tällaisen aineiston lataamisen seurauksena.

Mitkään Käyttäjän Cennolta tai palvelusta saamat suulliset tai kirjalliset ohjeet tai tiedot eivät takaa mitään, ellei niin ole erikseen mainittu näissä käyttöehdoissa.

Cenno tai sen toimittajat eivät ole vastuussa Käyttäjälle mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistusluontoisista vahingoista, mukaan lukien muttei rajoittuen vahingoista, jotka johtuvat ansioiden, maineen, käytön, tiedon tai muiden aineettomien arvojen menetyksestä johtuen:

 1. palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua;
 2. palvelun kautta tai välityksellä ostettujen tai saatujen tavaroiden, tietojen tai palvelujentai saatujen viestien tai tehtyjen tapahtumien tuloksena hankittujen korvaavien tava-roiden tai palvelujen kustannuksista;
 3. luvattomasta pääsystä tai muutoksista Käyttäjän lähetyksiin tai tietoihin;
 4. minkään kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä palvelun suhteen, tai;
 5. mistään muusta palveluun liittyvästä asiasta.

6.3 Vastuunrajoitukset kolmansien osapuolten toimien osalta

Cenno ei voi kontrolloida tiedonkulkua Cennoon tai Cennosta tai muualla internetissä. Tällainen tiedonkulku riippuu kolmansien osapuolten tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toiminnasta. Ajoittain tällaisten kolmansien osapuolten toimet tai toimettomuudet voivat hei- kentää tai häiritä asiakkaiden yhteyksiä internetiin (tai osaan siitä). Vaikka Cenno pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia keinoja toimiakseen kaikin tarpeellisiksi katsomansa keinoin korjatakseen ja välttääkseen tällaisia tapahtumia, Cenno ei takaa, että tällaista ei tapahtuisi. Cenno ei anna mitään takuita minkään kolmannen osapuolen tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toimivuudesta tai toimimattomuudesta.

7 Cennon omistusoikeudet

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että palvelu ja kaikki palvelua käytettäessä käytettävät ohjelmistot sisältävät omistusoikeudellista ja luottamuksellista tietoa, jota suojaavat käytössä olevat immateriaalioikeudet ja muut lait. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että palvelun, sponsorien mainosten tai palvelun tai mainostajien kautta Käyttäjälle esitetyn tiedon sisältämä sisältö on tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, patenttien tai muiden omistus- oikeuksien tai lakien suojaamaa. Paitsi nimenomaisesti luvan Cennolta tai mainostajilta saa- neena, Käyttäjä lupaa olla muokkaamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, jakamatta ja kehittämättä kokonaan tai osittain palveluun tai ohjelmistoon perustuvia johdannaisia.

Cenno ei vaadi omistusoikeutta Käyttäjän lähettämään tai palveluun sisällytettäväksi saataville asettamaan sisältöön. Lisäksi, koskien Käyttäjän palvelun julkisiin osiin sisällytettäväksi saataville asettamaa sisältöä, Käyttäjä myöntää Cennolle seuraavat maailmanlaajuiset, tekijänpalkkioista vapaat ja ei-eksklusiiviset lisenssit: ikuisen, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan lisenssin käyttää, jakaa, monistaa, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, julkisesti esittää ja julkisesti näytille asettaa kokonaisuudessaan tai osittain tällaista sisältöä ja sisällyt- tää tällainen sisältö muihin tuotoksiin missä tahansa nykyisin tunnetussa tai myöhemmin kehi- tettävässä muodossa tai mediassa.

Cenno saa aina käyttää palveluun kopioitua tai lähetettyä tietoa tilastollisiin tarkoituksiin ilman tunnistetietoja. Cenno saa myös julkaista tilastot markkinointi- ja viestintätarkoituksiin sellai- sella tavalla, joka takaa tiedon anonymiteetin.

8 Force Majeure

Kumpikaan, ei Cenno eikä Käyttäjä, ei vastaa mistään viivästyksestä tai toimintahäiriöstä, joka johtuu sellaisista ”Jumalan teoista”, maanjäristyksestä, työtaisteluista, tavarapulasta, kapinois- ta, sodasta, tulipalosta, epidemioista tai kuljetusvaikeuksista tai muista olosuhteista, joihin se ei voi vaikuttaa (Force Majeure). Vapautuksen saaneen osapuolen velvollisuuksia ja oikeuksia jatketaan päivä kerrallaan samanpituisen jakson verran kuin vapautuksen aiheuttanut viiväs- tyminen kestää.

9 Päättäminen ja palvelutason alentaminen

9.1 Käyttäjän tekemä päättäminen ja palvelutason alentaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa tai alentaa tilinsä palvelutasoa. Tämän voi tehdä vain Cennon www-sivustolla täyttämällä palvelutason alentamisen tai päättämisen vaatimat tiedot. Päättäminen tai palvelutason alentaminen astuu voimaan heti, eikä sitä voi perua.

9.2 Cennon tekemä päättäminen

Cenno saa päättää Käyttäjän tilin päättämisen astuessa heti voimaan

 1. milloin tahansa Käyttäjän rikkoessa näitä käyttöehtoja;
 2. milloin tahansa, jos Käyttäjältä ei pystytä perimään mitä tahansa tämän sopimuksenmukaista maksua;
 3. koko palvelun tullessa päätetyksi mistä tahansa syystä.

9.3 Palvelutason alentamisen vaikutukset

Palvelutason alentaminen saattaa johtaa palveluun lähetetyn tai kopioidun sisällön tai tiedon häviämiseen, sekä ominaisuuksien ja kapasiteetin häviämiseen. Cenno ei vastaa minkään tiedon katoamisesta palvelutason alentamisen yhteydessä.

9.4 Päättämisen vaikutukset

Tiliä päätettäessä kaikki palvelun sitä tiliä koskeva tieto hävitetään välittömästi. Tietoa ei saa palautettua missään olosuhteissa.

10 Muutokset näihin käyttöehtoihin

Cennolla on oikeus muuttaa tai muokata näitä käyttöehtoja ilman Käyttäjän tai kolmannen osapuolen etukäteishyväksyntää. Cenno ilmoittaa Käyttäjälle kaikista suurista muutoksista sähköpostitse. Pienemmät muutokset näihin käyttöehtoihin tulevat voimaan ja Käyttäjää sitoviksi saman tien, kun ne julkaistaan Cennon www-sivustolla.

Mikäli Käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä suurten tai pienten muutosten tai muokkausten jälkeen, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset tai muokkaukset.

11 Ilmoitukset

Cenno voi lähettää Käyttäjälle ilmoituksia, mukaan lukien sellaisia, jotka koskevat muutoksia näihin käyttöehtoihin, sähköpostitse tai julkaista niitä www-sivustollaan.

12 Tietosuojapolitiikka

Käyttämällä palvelua Käyttäjä hyväksyy Cennon tietosuojapolitiikan. Tietosuojapolitiikka löytyy Cennon www-sivustolta ja se koskee yleisesti kaikkien Cennon www-sivujen ja palveluiden käyttöä.

13 Linkit muihin sivustoihin

Palvelussa tai kolmansilla osapuolilla voi olla linkkejä muihin www-sivustoihin tai lähteisiin. Koska Cennolla ei ole mitään valtaa sellaisiin sivustoihin ja lähteisiin, Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Cenno ei ole vastuussa sellaisten ulkopuolisten sivustojen ja lähteiden olemassaolosta, eikä tunnusta tai vastaa mistään sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta aineistosta, joita näillä sivustoissa tai lähteissä on tai joita näistä voi saada. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Cenno ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan mistään vahingosta tai katoamisesta, jonka sellaiset sisällöt, tuotteet tai palvelut, joita sellaisissa sivustoissa tai lähteissä on tai joita niiden kautta voi saada, tai niiden käyttö tai niihin luottaminen on voinut aiheuttaa tai väitetään aiheuttaneen.

14 Sopimuksen siirto

Cennolla on oikeus siirtää palvelu, mukaan lukien Cennon ja Käyttäjän välinen sopimus, kolmannelle osapuolelle. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisesta siirrosta sähköpostitse. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Cennon ja Käyttäjän välistä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Cennon nimenomaista hyväksyntää.

15 Hallitseva laki

Nämä käyttöehdot ja Käyttäjän ja Cennon välinen sopimus on Suomen lakien alainen ja niitä tulkitaan, hallitaan ja täytäntöön pannaan Suomen lakien mukaisesti antamatta minkään lain periaatteen vaikuttaa, jonka seurauksena sovellettaisiin jonkin muun tuomiovallan lakeja.

16 Erimielisyydet

Näitä käyttöehtoja ja Käyttäjän ja Cennon välistä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

17 Luopuminen ja ehtojen itsenäisyys

Cennon epäonnistuessa käyttämään tai valvomaan mitä tahansa näiden käyttöehtojen oikeutta tai ehtoa ei tarkoita siitä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Mikäli joku näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan pätevän tuomiovallan oikeusistuimessa pätemättömäksi, osapuolet sopivat kuitenkin, että oikeusistuin antaisi kyseisestä ehdosta ilmi käyvän osapuolten tahdon vaikuttaa, ja muut näiden käyttöehtojen ehdot pysyvät täydessä voimassa.

18 Vanhentumissäännöt

Käyttäjä hyväksyy sen, että päinvastaisista säädöksistä ja laeista huolimatta mikä tahansa vaatimus tai oikeustoimi, joka liittyy palvelun käyttöön tai näihin käyttöehtoihin tai johtuu palvelun käytöstä tai näistä käyttöehdoista, on jätettävä yhden (1) vuoden kuluessa kyseisen vaatimuksen tai oikeustoimen tapahtumisesta, sillä muutoin vaatimus tai oikeustoimi vanhenee.

19 Kieli

Laillisesti sitovat käyttöehdot (Terms and Conditions) sekä kaikki muu laillisesti sitova dokumentaatio ja ohjeet ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

20 Otsikot

Näiden käyttöehtojen otsikot on lisätty vain luettavuuden helpottamiseksi, eivätkä ne ole osa näitä käyttöehtoja.

Kaikki kysymykset koskien näitä käyttöehtoja voi lähettää Cennolle sähköpostitse osoitteeseen: info@cenno.fi.

Y-tunnus: 2289645-0
ALV-tunnus: FI 22896450

Osoite:

PL 8
02771 ESPOO

Sähköposti: info@cenno.fi